Emissiemetingen t.b.v. Emissiehandel

Intertek voert emissiemetingen uit en levert uitgebreid advies gerelateerd aan de emissiehandel.

Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten, bijvoorbeeld kooldioxide (CO2) en lachgas (N2O). Door deze uitstoot uit te drukken in verhandelbare eenheden, kunnen bedrijven een investeringsafweging maken om wel of niet minder uitstoot te produceren: gaan we investeren in schonere technologie of rechten bijkopen. Dit is een economische beslissing die op een onderbouwde afweging genomen moet worden. Het begint dan ook met het bepalen van de actuele emissies.

Metingen in het kader van emissiehandel kunnen daardoor onderverdeeld worden in:
• Verificatiemetingen: kwaliteitsborging (QAL2/AST) moeten voldoen aan de NEN-EN 14181:2004 / NPR 8114:2010 van continu emissiecontrolesystemen;
• Kentalbepalingen: gemiddelde van drie deelmetingen.

Intertek heeft zich gespecialiseerd in het meten van verificatie- en kentalmetingen d.m.v. continue monsterneming en beschikt hiervoor over meerdere moderne mobiele meetunits. De metingen worden uitgevoerd volgens de vastgestelde normen en / of werkvoorschriften.

Intertek voert emissiemetingen uit conform de daarvoor vereiste geaccrediteerde normen. 


• NEN-ISO 12039 (Bepaling van de concentratie van kooldioxide CO2);
• NEN-EN 14789 (Bepaling van de volumeconcentratie van zuurstof O2);
• NEN-EN 21258 (Bepaling van de massaconcentratie aan distikstof(mon)oxide N2O);
• NEN-EN 14181 (Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen);
• NEN-EN 15259 (Eisen voor meetvlakken en meetlocaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting). 

Intertek beschikt over de expertise en geavanceerde meetapparatuur waaronder meerdere moderne mobiele meetunits, om de gasvormige componenten in het kader van de emissiehandel d.m.v. continue monsterneming uit te voeren volgens hoogste kwaliteitseisen.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888