Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Toetsing van Emissie aan Vergunningseisen

Industriële verontreinigingen na lucht dienen gemeten te worden om te controleren of ze voldoen aan de concentratie-eisen als vastgesteld in de milieuvergunning en de emissiegrenswaarde (EGW).

In het kader van de milieuvergunning meet Intertek geaccrediteerd de luchtemissies bij bedrijven.De metingen en toetsing worden verricht volgens wettelijke richtlijnen en besluiten zoals:

Metingen in het kader van Wet Milieubeheer (milieuvergunningen) conform de geldende wetgeving:

  • Nederlandse emissie richtlijnen (NeR) 
  • Activiteiten besluit hfst. 5.1, 5.2 en 3.2.1
  • Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees A)
  • Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) RIE / IED
  • E-PRTR (Pollutant release and transfer register)
  • Milieu jaarverslag (e-MJV)

Metingen in het kader van emissiehandel onderverdeeld in: 

  • Verificatiemetingen: kwaliteitsborging conform de NEN-EN 14181
  • Kentalbepalingen

Garantiemetingen: controle van garanties met betrekking tot emissies en/of rendementen zoals afgegeven door leveranciers van  procesinstallaties aan bv scrubbers en incinerators.
   

Intertek beschikt over de expertise en geavanceerde meetapparatuur om emissies in het kader van de milieuvergunning te bepalen volgens hoogste kwaliteitseisen.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Toetsing van Emissie aan Vergunningseisen.