Intertek levert advies gerelateerd aan de "Wet verontreiniging oppervlaktewater" (Wvo) vergunning.

Intertek levert services op het gebied van monstername en het analyseren van afvalwater. Onze experts verzorgen het gehele traject van planning, monstername, analyse, rapportage en interpretatie van meetresultaten en kan bedrijven ondersteunen bij het voldoen aan de meetverplichting volgend uit de Wet verontreiniging oppervlaktewater vergunning (Wvo-vergunning). Intertek adviseert en kan voor bedrijven de rapportage van analysegegevens aan het bevoegd gezag verzorgen.

Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo)

Zonder vergunning, is het is verboden om verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater te lozen. De aangewezen wet hiervoor is de Wvo (Sb.536, 1969).

De Wvo onderscheidt rechtstreekse lozingen (direct op het oppervlaktewater) en indirecte lozingen (bv. lozingen op de gemeentelijke riolering). Alle rechtstreekse lozingen vallen onder de Wvo.

Indirecte lozingen op het gemeentelijk riool vallen meestal onder de Wet- milieubeheer. Een aantal met gevaarlijke stoffen werkende bedrijfscategorieën zijn hiervan uitgezonderd en vallen wel onder de Wvo. In een lozingsvergunning op grond van de Wvo wordt beschreven welke stoffen geloosd mogen worden (en de hoeveelheid) en onder welke voorwaarden dit mag. Hieraan wordt vaak een meetverplichting gekoppeld.

Bevoegd gezag

Voor de Wvo-vergunning is het lokale waterschap het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving. Dit geldt met uitzondering voor rechtstreekse lozingen op de grote Rijkswateren waar Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is voor de Wvo-vergunning.

Contact Intertek