Wetgeving Oppervlakte- en Grondwater

Ondersteuning bij het handhaven van milieuwetgeving voor water met monstername, analyses en gerelateerd advies.

De Europese Commissie heeft de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), de bijhorende prioritaire stoffenlijst (beschikking 2455/2001/EG) en dochterrichtlijn prioritaire stoffen (2008/105/EG) opgesteld voor de bescherming van o.a. oppervlakte- en grondwater. Hierin genoemd staan de milieukwaliteitsnormen voor de prioritaire stoffen en andere milieupolluenten / milieu verontreinigende stoffen.

Gezien het grote risico voor het watermilieu, streeft men ernaar om de prioritaire stoffen uit de leefomgeving te elimineren of tenminste beneden een verwaarloosbaar en acceptabel niveau te brengen en te houden. In Nederland zijn de normen voor de specifiek verontreinigende stoffen opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (BWBR0027061) en de Regeling monitoring kaderrichtlijn water 2010 (BWBR0027502).

Intertek experts ondersteunen bedrijven bij het handhaven van deze wetgeving door het uitvoeren van watermonsternamen, wateranalyses en het leveren van gerelateerd advies.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888