Intertek (www.intertek.com)

Artikel veilig plonzen met verbeterde blauwalg detectie

Tijdens warme zomerdagen kunnen we een frisse duik wel waarderen. Maar is de lokale zwemvijver wel zo fris?  Lees het artikel uit Kennislink.

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

Artikel techniek voor blauwalg detectie water:

DNA-toolbox klaar voor routinematig detecteren van blauwalgen
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Wetgeving Oppervlakte- en Grondwater

Ondersteuning bij het handhaven van milieuwetgeving voor water met monstername, analyses en gerelateerd advies.

De Europese Commissie heeft de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), de bijhorende prioritaire stoffenlijst (beschikking 2455/2001/EG) en dochterrichtlijn prioritaire stoffen (2008/105/EG) opgesteld voor de bescherming van o.a. oppervlakte- en grondwater. Hierin genoemd staan de milieukwaliteitsnormen voor de prioritaire stoffen en andere milieupolluenten / milieu verontreinigende stoffen.

Gezien het grote risico voor het watermilieu, streeft men ernaar om de prioritaire stoffen uit de leefomgeving te elimineren of tenminste beneden een verwaarloosbaar en acceptabel niveau te brengen en te houden. In Nederland zijn de normen voor de specifiek verontreinigende stoffen opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (BWBR0027061) en de Regeling monitoring kaderrichtlijn water 2010 (BWBR0027502).

Intertek experts ondersteunen bedrijven bij het handhaven van deze wetgeving door het uitvoeren van watermonsternamen, wateranalyses en het leveren van gerelateerd advies.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Wetgeving Oppervlakte- en Grondwater.